Ivona Juříková - atlantský víkend: "Atlantské energie 2"

Ivona Juříková - atlantský víkend: "Atlantské energie 2"

04
kvě
2014
Ivona Juříková - atlantský víkend: "Atlantské energie 2"

04. květen 2014 11:00 - 17:00

Centrum ArkánaIvona Juříková - atlantský víkend:

Na tomto kurzu se naučíte:

 

- naladit se na krystaly

- s pomocí krystalů propojíte třetí oko s centrem komunikace

- se svým jednorožcem podniknete návrat do Atlantidy

- spojíte se s Atlantským velkým krystalem

- navštívíte křišťálovou pyramidu s energií Mahátma

- budete se léčit v Atlantských chrámech

- provedete meditace ve své osobní Merkabě

- naladíte se na elementy ve vás a vyrovnáte je

- přes atlantský krystal se vydáte ke své knize života

- budete mít možnost číst ve svých Akašských záznamech

- budete léčit své karmicky zatížené vztahy

- vystoupáte na spirituální horu v 5D a naladíte se na hojnost

- spojíte se se svým Atlantským Archandělem

- navýšíte vibrace

 
 
 
 
 
Cena při absolvování sobotního i nedělního kurzu je 2000 Kč (sleva 300 Kč)
 
 
 

Ivona Juříková

 

 

Atlantida byla pevninou mezi Evropou a Amerikou, jež je nyní zaplavená Atlantským oceánem. Po 240 000 let byla předmětem božského pokusu, jež měl za cíl zjistit, zda lidé dokáží žít ve fyzickém těle a současně si při tom udržet své spojení se Zdrojem. Téměř každý na Zemi prožil vtělení v Atlantidě, v níž se nashromáždilo velké duchovní a technologické vědění, jež přesahuje vše, co jsme v současné době schopni pochopit.

Nyní nadešel čas, aby tato pradávná moudrost vyplynula na povrch a mohl se tak rozvinout další Zlatý věk.

Mezigalaktická rada byla tvůrcem a architektem Atlantidy. Pracovala prostřednictvím dvanácti vysoce rozvinutých duší, velekněží a velekněžek, kteří na sebe vzali fyzická těla, jež vibrovala na frekvenci mezi pátou a šestou dimenzí. Všichni společně byli známi jako Alta a byli to mistři stavitelé, kteří činili všechna praktická pozemská rozhodnutí o uspořádání kontinentu, zatímco obecné pokyny přebírali od Rady.

Atlantida byla rozdělena do dvanácti oblastí, přičemž každé z nich vládl jeden člen Alty.

Na počátku Zlatého věku Atlantidy po dokončení Poseidonova chrámu, vyslala Mezigalaktická rada pozvání do kosmu a pobídla duše, aby se vtělily a zúčastnily se nejnovějšího pokusu. Na toto pozvání zareagovaly duše z mnoha hvězdných soustav a vesmírů. Velekněží a velekněžky – vládcové dvanácti kmenů – si pro jednotlivé oblasti vybrali bytosti se specifickými energiemi. Stejně jako všechny bytosti, které se vtělují, museli i tito Atlanťané projít závojem zapomnění a ztratit vzpomínky na svůj božský původ. Jedinci měli dvanáctivláknovou DNA.

Ústředním bodem každého chrámu byl krystal.

Tyto krystaly byly propojeny navzájem a současně spojeny s nádherným krystalovým generátorem v Poseidonově chrámu. Každý člověk měl nadpřirozené dary, jako byla jasnovidnost, jasnoslyšnost, jasnocítění, léčitelské schopnosti nebo schopnost telepatie. Ostatní dary jako teleportace, kontrola mysli, telekineze a levitace bylo třeba si rozvinout.

Existovaly různé úrovně kněžství.

Velekněz a velekněžka, mág, zasvěcenec, mistr a novic. Nejrozvinutější byli pochopitelně velekněží a velekněžky, kteří úzce spolupracovali s Mezigalaktickou radou a komunikovali s mágy a zasvěcenci. Způsob práce Atlanťanů zrcadlí naše internetová síť. Velký krystal obsahoval veškeré vědění, ale namísto stahování si požadovaných informací do notebooku mohli Atlanťané obdržet informace prostřednictvím soustředění se na krystal. Položili otázky a přijímali informace přímo do svého třetího oka.

V sedmi letech byl každému dítěti během obřadu v místním Chrámu zvuku předán kovový talíř, se kterým mohl cestovat nad ley-liniemi – energetickými liniemi kolem planety.

Majitel tohoto talíře se na něj posadil a uhodil do něj speciální tyčkou, jež utvořila specifickou vibraci, díky které se mohl vznést nad zem. Cestovatel mohl svůj talíř řídit soustředěním se na požadovaný cíl. Mezigalaktická rada si byla vědoma všeho, co se děje v Atlantidě. Chtěla, aby podmínky tohoto speciálního experimentu byly kontrolovány a zcela jedinečné. Proto umístila nad kontinent obrovský ochranný štít čisté, vysokofrekvenční energie, jenž vytvářel biosféru, v níž mohly být živly a atmosféra kontrolovány. Jedním z jeho původních funkcí bylo regulovat počasí. Tato energetická kupole také sloužila jako ochranná bublina. Tento energetický plášť se podobal naší současné ozónové vrstvě, ale byl také elektrickou sítí a duchovním internetem.

Velký krystal – obrovský generátor podobající se ústřednímu počítači – byl propojen se sítí krystalických pyramid.

Ty se nacházely v atmosféře vysoko nad světem, vznášely se v trojúhelníkovém uskupení a tvořily mřížku magnetické energie. Každá pyramida měla na vrcholku obrovský krystal, který fungoval jako vedlejší počítač, a udržoval se na správném místě pomocí vysokofrekvenční energie, jež proudila vzhůru středem pyramidy. Tyto obrovské krystaly sloužily jako duchovní místní stanice či pobočky hlavní elektrárny a byly také samy o sobě generátory. Uvedené krystaly tvořily materiál neviditelného ochranného energetického štítu a tato globální mřížka magnetické energie byla využívána k zásobení Atlantidy elektrickou energií. Na zemi mohly velké krystaly přitahovat energii z globální mřížky ke svícení, topení, přepravě a pro jakoukoli jinou potřebu. Mimo jiné byly tyto generátorové krystaly používány také pro teleportaci – schopnost pohybovat se časem a prostorem a opět se zhmotnit někde jinde.

Velký krystal byl také mezidimenzionální branou, která fungovala jako dálnice do kosmu.

Poseidonův chrám, ve kterém se nacházel Velký krystal byl nejmocnějším místem v Atlantidě. U východní brány katedrály stála obrovská socha sfingy. Tato sfinga představovala božstvo Atlantidy a obsahovala záznamy pro všechny vesmíry. Do Poseidonova chrámu se vstupovalo prostřednictvím levitace, a proto tam mohli vcházet pouze Zasvěcenci. Kněží nosili různé barvy šatů podle své úrovně. Novici mívali světle zelená roucha, adepti světle modrá a zasvěcenci bílá roucha. Mágové, kteří byli mimořádně dobře vyškolenými šamany, a alchymisté nosili červeno-oranžová roucha. Prostá a volná roucha vládců měla tmavě modrou barvu.

Lidé, v Atlantidě žili na frekvenci páté dimenze a pracovali s dvanácti čakrami neboli duchovními energetickými centry.

Ve Zlatém věku bylo vyrobeno dvanáct křišťálových lebek. Všechny byly vytvořeny z jednolitého kusu křemene a každý z dvanácti kmenů v jednotlivých oblastech měl jednu křišťálovou lebku. Křišťálové lebky byly pokročilými počítači a každá z těchto dvanácti lebek obsahovala všechno vědění, které její kmen nashromáždil. Velekněží a velekněžky do křišťálových lebek naprogramovali také informace o lidském původu a tajemství života.

Existovala také třináctá lebka, která byla vyrobena naprosto stejným způsobem, avšak z ametystu.

Tato lebka obsahovala veškeré vědění a moudrost jednotlivých uvedených dvanácti lebek. Měla vysokou frekvenci, a proto se dematerializovala a na současném stupni evoluce je pro lidstvo neviditelná. Má na starosti Sfingu, která je strážkyní Země. Až bude objeveno všech dvanáct lebek a bude přivedeno k sobě společně s žezly z křemene, vydá Sfinga třináctou, ametystovou hlavní lebku. Až se ke kruhovému krystalovému rozmístění přidá ametystová lebka, navrátí se na Zemi čistá energie Atlantidy.

Text obsahuje informace z knihy Moudrost Atlantidy autorek Diany Cooper a Shaaron Hutton.

 
 


Pronájem    |    Centrum Arkána